save your note, safe your note
Thông báo: Từ ngày 01/04/2017, hệ thống sẽ tự động xóa tất cả các Note không đặt mật khẩu sau 6 tháng. Các Note đã đặt mật khẩu vẫn được lưu bình thường.
New note Share link...
http://notepad.vn/yvbcrhp29 change url Set password to protect your note add password share this
i